CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG Khóa học có thể hoàn thành trong 18 tháng. Các môn bắt buộc Báo cáo và Phân tích Tài chính. Kế toán Quản trị 1 Kế toán Quản trị 2 Ứng dụng Thương mại Điện tử...
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG: Chương trình cao đẳng bao gồm 8 môn và có thể hoàn thành trong 8 tháng. Kế toán tài chính Kế toán quản trị Các nguyên lý của ngân hàng và tài chính Luật thương mại Phân tích định lượng Hệ...
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG   Chương trình cao đẳng bao gồm 8 môn và có thể hoàn thành trong 8 tháng. Chương trình Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Chứng khoán và Quản lý Đầu tư, được cung cấp cùng với Chartered Institute...

Bài viết mới